Tømming avløpsslam

Vi har faste tømmeruter for tømming av private avløpsanlegg som tette tanker, slamavskillere og minirenseanlegg. Tømming foregår fra mai til oktober hvert år. Det er Telemark Godslinjer som kjører rutene.

BEHOV FOR TØMMING

  • Dagtid mandag til fredag 09.00 - 14.00, ring VKR sentralbord 61 36 38 66
  • Vakt utenom arbeidstid, ring mobil 959 84 903

MINIMUMSKRAV TIL TØMMEFREKVENS ETTER FORSKRIFTEN

  • Slamavskillere tilknyttet helårsbolig må tømmes hvert andre år
  • Slamavskillere for avløpsvann og gråvann tilknyttet fritidsbolig må tømmes hvert fjerde år
  • Tette tanker må tømmes minimum hvert andre år
  • Minirenseanlegg må tømmes etter retningslinjer angitt av leverandør av anlegget

KRAV TIL ADKOMSTVEG

Det må være kjørbar adkomstveg til avløpsanlegget, for kjøretøy som tømmer avløpsanlegget.

For privat veg må abonnenten sørge for at vegen tilfredsstiller følgende minimumskrav;

  • Vegen fram til tømmepunktet må tåle 8 tonn akseltrykk (BK8) og ha nødvendig dekke
  • Tilkomstvegen må ha kjørebane på minimum 4 meter, inkludert skulder på hver side, vegnormal klasse 3 Landbruksveg legges til grunn
  • Tilkomsten må være fri for vegetasjon og andre hindringer i vegbredden opp til 4 meters høyde
  • Avvannings- eller slamsugebilen må kunne snu der det private avløpsanlegget er lokalisert