Behandling av avløpsslam

 
VKR henter inn avløpsslam fra private avløpsanlegg og kommunale renseanlegg. Komposten som produseres, egner seg godt som jordforbedringsmiddel i landbruket.


KOMPOSTERING

Bark, hageavfall og avvannet slam fra kommunale renseanlegg og slamavskillere i Valdres, blir kompostert i Rebneskogen.

 • Kompostering er en biologisk prosess hvor det organiske materialet brytes ned 
 • Det nedbrytbare materialet omgjøres til et humuslignende sluttprodukt
 • Fullstendig nedbryting gir et stabilt sluttprodukt som ikke skal medfører miljøproblemer ved lagring og bruk

BRUKSOMRÅDE FOR KOMPOSTERT SLAM

Kan benyttes:

 • Jordforbedringsmiddel på jordbruksareal der det skal moldes
 • På grøntareal som vegetasjonsdekke der det ikke produseres vekster til matforsyning, som områder etter masseuttak, industriområder og areal i tilknytning til veianlegg
 • I hager, parker, lekeareal o.l. må slam bare brukes som del av et dyrkingsmiddel

Kan ikke benyttes:

 • På areal der det dyrkes grønnsaker, poteter, bær, frukt og gartneri.

BEHANDLING

 • Under bearbeiding av slammet tilføres bark og hageavfall som strukturmateriale
 • Kompostert slam har et tørrstoffinnhold høyere enn 30 %
 • For fullstendig hygienisering av komposten må temperaturen i rankene være minimum 55 grader C i 15 sammenhengende døgn
 • Komposten skal i denne perioden vendes minst 5 ganger.

SLAMKVALITET

 • Kompostert slam fra VKR er i kvalitetsklasse 2 
 • Det tas prøver av sluttproduktet 
 • Prøvene analyseres for innhold av bakterier, næringsstoffer og tungmetaller