Mer sortering - færre steder

VKR arbeider med endring av returpunkter for levering av avfall fra fritidseiendommer.

Mange små returpunkter, skal i løpet av få år bli større returpunkter der det kan leveres 5 avfallstyper.

For å legge til rette for mer kildesortering, har Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) startet et prosjekt vi kaller "mer sortering - færre steder". Hensikten er å sikre mer sortering av avfallet fra hytteinnbyggere. Dette er et viktig steg for at eierkommunene våre skal nå de nye regelverkskravene om;

  • 55 % gjenvinning av matavfall innen 2025, 60 % innen 2030 og 70 % fra 2035
  • 50 % gjenvinning av plastemballasje innen 2028, 60 % innen 2030 og 70 % fra 2035

Papp, papir, drikkekartong, glass- og metallemballasje skal selvsagt sorteres ut som før, og slik det er lagt til rette for på de større returpunktene våre.

I Valdres har vi nesten 22 000 fritidseiendommer. Det er viktig at avfallet fra disse kildesorteres og leveres hver for seg i egne konteinere, slik at avfallet kan utnyttes som en ressurs i næringskjeden.

I dag er det omtrent 150 returpunkter i Valdres. Mange av dem er uten tilbud om levering av sortert avfall. For å kunne tilby dette, må VKR redusere antallet returpunkter i årene som kommer. Vi må fjerne flere av de små returpunktene, og i stedet etablere flere større returpunkter som er mer sentralt plassert.