Krav til vegstandard

 

  • Tilkomsten/vegen må gi fri sikt for renovasjonsbil
  • Renovasjonsbil skal ikke trenge rygge, evt. må det lages snuplass som tilfredsstiller krav for motorkjøretøy type L etter Vegvesenet sin standard
  • Vegen må tåle akseltrykk tilsvarende nærmeste offentlige veg eller samleveg med blandet adkomst- og transportfunksjon
  • Vegen må ha fast underlag med minst 10 cm grusdekke og tilnærmet horisontalt tverrprofil
  • Tilkomstvegen må ha kjørebane på minimum 3 meter pluss 0,5 meter skulder på hver side, dvs. samlet vegbredde 4 meter
  • Tilkomsten må være fri for vegetasjon og andre hindringer i vegbredden opp til 4,0 meters høyde