Praktisk informasjon

Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig å vite om, når du får melding om at ditt private avløpsanlegg skal tømmes for avløpsslam/kloakk.

Før rutetømming vil du få et varsel på SMS som angir hvilket tidsrom tømming vil foregå. Da må du som eier sørge for at avløpsanlegget er tilgjengelig for tømming.

 • Tanken/kummen må merkes, for eksempel med en stolpe e.l., slik at sjåføren finner den
 • Hvis kum er gravd ned, må den graves fram
 • Bommer, porter, kumlokk og lignende som er låst, må låses opp
 • Dersom det er gjenstander som står over eller dekker til kumlokk, må det fjernes

 

Husk også at vegen skal være kjørbar for tømmebilen. Den er tung og tar stor plass. 

Du må vurdere om det er behov for å kviste trær i innkjørselen, slå gresset, måke snø ved nødtømming om vinteren, eller lignende.

Tette tanker, gråvannstanker og de fleste minirenseanlegg tømmes med slamsugebil. Slamsugebilen tømmer tanker helt tomme ved å suge opp og fjerne alt innhold.

Avvanningsbil suger opp alt innhold i slamavskillere. Bilen foretar en lokal avvanning av avløpsvannet, der det faste stoffet (slammet) separeres fra vannfasen. Slammet blir igjen på bilen, mens vannet føres tilbake i slamavskilleren. På toppen av vannet vil det legge seg en tynn hinne. Slamavskilleren kan derfor fremstå som full, selv om den er tømt for slam. Hvis du trenger å kontrollere om tanken er tømt, må du røre litt i overflaten for å se om det bare er vann i tanken.

Hvis du har behov, kan det utføres ekstratømming. Det kan gjøres i løpet av 14 dager, 24 timer og 5 timer. Prisen vil variere og framgår av gebyrregulativet.

 • På dagtid ringer du 61 36 38 66
 • Utenom arbeidstid bestiller du ekstratømming på vakttelefon 959 84 903

Slamforskriften fastsetter minimumsintervaller på tømming av avløpsslam.

Tømmehyppighet for avløpsanleggene skal være:

 • Helårsbolig, minimum hver andre år
 • Fritidsbolig, minimum hvert fjerde år
 • Tette tanker, minimum hver andre år
 • Minirenseanlegg, jamfør leverandørens anbefalinger

Dersom du vil søke om fritak, må du sende skriftlig fritakssøknad. Det må begrunnes hvorfor det søkes om fritak.

Endring av tømmefrekvens kan skje innenfor rammene for de forskriftsfestede minimumsintervallene.

 • Det kan legges inn hyppigere tømming, maksimum én rutetømming i året. Hyppigere tømming utover det må bestilles som tømming utenom rute.

 • Sjeldnere tømming enn minimumsintervallene kan ikke innvilges, med mindre det er på grunn av endret bruk av bygg. Dette skjer kun ved bruksendring. Kommunen behandler søknad om bruksendring.

Fremmedlegemer i tank
Det er bare avføring, urin og dopapir som skal i toalettet! Ofte ser vi våtservietter, Q‑tips, kondomer og engangsmopper i tanken når den tømmes. Slike fremmedlegemer kan føre til at rør og infiltrasjonsgrøfter tetter seg, slik at anlegget slutter å fungere. I tillegg kan det skade tømmebilen. Når det oppdages fremmedlegemer i tanken, kan det føre til at anlegget ikke tømmes i første omgang. Det er fordi det må tømmes med en annen type bil. Ekstrakostnader forbundet med dette faktureres anleggseier.

For dårlig adkomst
Vegen må utbedres, slik at den blir fremkommelig med tømmebil. Adkomstvegen må ha godt nok dekke, og være tilstrekkelig bred nok. Kravene finner du i veilederen til slamforskriften.

Manglende klargjøring
Før tømming må det klargjøres. Kumlokket skal være fritt for jord, snø, is og eventuelle pyntegjenstander. Kumlokket bør merkes. Det skal være lett synlig og tilgjengelig for sjåfør. Kravene finner du i veilederen til slamforskriften.

Dårlig lokk
Et dårlig/skadet lokk må skiftes. Lette lokk må sikres. Kummen må være tilstrekkelig sikret og tett for å unngå at barn og dyr faller ned i den.  

Høyt/lavt nivå
Noe er feil med anlegget. Dette kan for eksempel være tette grøfter, utett kum, fremmedvann, flere mennesker som bruker anlegget enn det er beregnet for. Fagperson må kontaktes.

Manglende dykker
Dykker skal forhindre at slam og annen forurensing føres til infiltrasjonsgrøftene slik at de tettes. Når infiltrasjonsgrøfter tettes, vil ikke anlegget fungere slik det skal.

Når anlegg ikke bli tømt, er det fordi de ikke er klargjort eller fordi vegen ikke er framkommelig

 • Krav til vegstandard finner du i retningslinjer til § 9 slamforskriften, der det står at vegen fram til tømmepunktet må tåle 8 tonn akseltrykk og ha nødvendig dekke. Tilkomstvegen må ha en kjørebane på minimum 4 meter, inkludert skulder på hver side, og være fri for vegetasjon og andre hindringer i vegbredden opp til 4 meters høyde. Bilen må kunne snu der det private avløpsanlegget er lokalisert.

 • Krav til klargjøring før tømming er fastsatt i § 9 i slamforskriften. Der står det at abonnenten skal sørge for at anlegget er lett tilgjengelig, og at det er fri adkomst til avløpsanlegget ved tømming. Eventuelle låser eller avstengninger av avløpsanlegget, skal åpnes før tømming

Forbikjøring på grunn av manglende klargjøring og dårlig vegstandard, faktureres i henhold til gebyrregulativet.

Slamtømming blir fakturert etterskuddsvis etter at tømming er utført.

 • For en ordinær rutetømming vil det faktureres én grunnpris pr anlegg, og gebyr for tømming og behandling av slam pr m3.

 • Anlegg som tømmes med avvanningsbil faktureres etter størrelsen på tanken (teknisk volum).

 • Anlegg som tømmes med slamsugebil faktureres for faktisk tømt volum, og det kan variere fra gang til gang alt etter bruk.

 • I tilfeller der tett tank og gråvannstank tømmes samtidig, blir det fakturert én grunnpris og for to tømminger med slamsugerbil (pr m3).

Det er VKR sine eierkommuner som fakturerer slamtømming. Faktura kommer fra kommunen der eiendommen er lokalisert. Kommunene har ulike intervaller for fakturering. Spørsmål om faktura kan rettes til kommunen.

Gebyrsatsene finner du i 2024 Gebyr VKR - Slamtømming

Kommunen har ansvar for tømmeordningen og hvem som skal ivareta dette. Det er delegert til VKR og forskriftsfestet i slamforskriften som er vedtatt for Valdres.

Andre tømmefirma enn det VKR har valgt, kan ikke benyttes uten tillatelse fra VKR.

Det er ikke tillatt å tømme slamavskiller selv. Forurensingsloven setter rammer for det.