Forskrifter og gebyrsatser

Regelverket skal sikre en miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig

  • innsamling
  • transport
  • gjenvinning
  • sluttbehandling

av husholdningsavfall og avløpsslam for kommunene i Valdres.

Forskriftene omfatter alle registrerte grunneiendommer i kommunene. VKR skal; 

  • hente husholdningsavfall
  • tømme avløpsslam fra private avløpsanlegg 

Abonnenter skal betale renovasjonsgebyr og gebyr for slamtømmingen.

Kommunene fastsetter gebyrene, som dekker kostandene for renovasjonsordningen.