Forskrift og gebyrsatser


Forskriftens formål:

Sikre en miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig

  • oppsamling
  • innsamling
  • transport
  • gjenvinning
  • sluttbehandling

av husholdningsavfall og slam for kommunene i Valdres.

 

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer i kommunene der det kan oppstå husholdningsavfall.

Forskriften gjelder også lovpålagt tømming og/eller avvanning av slam i mindre renseinnretninger og oppsamlingtanker med ubehandlet sanitært avløpsvann.

 

GEBYR

Abonnenter som omfattes av bestemmelsene i forskriften skal betale renovasjonsgebyr og/eller gebyr for slamtømmingen.

Kommunene fastsetter årlig gebyret som dekker alle kostander som kommunene og VKR har med renovasjon og slamordningen.