Bearbeiding av slammet

Bearbeidet slam fra VKR er godt egnet som jordforbedringsmiddel i landbruket.

 


KOMPOSTERING

Avvannet slam fra kommunale renseanlegg og slamavskillere i Valdres, transporteres til VKR sitt hovedanlegg i Rebneskogen for rankekompostering.

 • Kompostering er en biologisk prosess hvor det organiske materialet brytes ned av mikroorganismer som bakterier og sopp under tilgang til oksygen.
 • Det nedbrytbare materialet omgjøres til et humuslignende sluttprodukt.
 • Fullstendig nedbryting gir et stabilisert sluttprodukt som ikke gir luktulemper eller andre miljøproblem ved lagring og bruk.

 

 BRUKSOMRÅDE FOR KOMPOSTERT SLAM

Kan benyttes:

 • Jordforbedringsmiddel på jordbruksareal der det skal moldes.
 • På grøntareal som vegetasjonsdekke der det ikke produseres vekster til matforsyning, som områder etter masseuttak, industriområder og areal i tilknytning til veianlegg.
 • I hager, parker, lekeareal o.l. må slam bare brukes som del av et dyrkingsmiddel.

Kan ikke benyttes:

På areal der det dyrkes grønnsaker, poteter, bær, frukt og gartneri.

 

BEHANDLING

 • Under bearbeiding av slammet tilføres bark og hageavfall som strukturmateriale.
 • Kompostert slam har et tørrstoffinnhold høyere enn 30 %.
 • For fullstendig hygienisering av komposten må temperaturen i rankene være minimum + 55 oC i 15 døgn sammenhengende.
 • Komposten skal i denne perioden vendes minst 5 ganger.

 

SLAMKVALITET

 • Kompostert slam fra VKR er i kvalitetsklasse 2
 • Det tas prøver en gang pr år.
 • Prøvene analyseres m.h.t. bakterier, næringsstoffer og tungmetaller.