Om Valdres Kommunale Renovasjon

Valdres Kommunale Renovasjon sitt hovedanlegg ligger på Rebneskogen, 7 kilometer fra Fagernes retning Beitostølen.

Besøksadresse: Høvsvegen 179, 2900 Fagernes.

Postadresse: Postboks 149, 2901 Fagernes

 

Utdrag fra selskapsavtale for VKR:

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper. Eierne av selskapet er kommunene Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang. Andre kommuner kan bli medlemmer etter enstemmig vedtak i representantskapet.

VKR har som formål å minimalisere avfallsmengden i Valdres og behandle avfallet på en mest mulig hensiktsmessig og miljøvennlig måte. Selskpet skal dessuten:

  • Drive og utvikle det interkommunale renovasjonsanlegget i Rebneskogen i Vestre Slidre kommune i samsvar med gitte konsesjonsbetingelser og andre offentlige bestemmelser.
  • Stå ansvarlig for innsamling og transport av avfall fra kommuner, bedrifter, husholdninger og hytter / støler m.v som selskapet i henhold til enhver tid gjeldende offentlige tillatelser og vilkår er satt til å behandle. Videre skal VKR utføre tømming fra de private og offentlige avløpsanlegg samt renseanlegg i regionen som kommunene har ansvar for. VKR skal videre utføre nødvendig etterbehandling av slam i regionen. Det er forutsatt allmen tvungen renovasjon i alle deltakerkommuner så vel for tettsteder, spredt bebyggelse som for hytter og støler.
  • Forestå distribusjon og eventuelt salg av kompost og avfallsprodukter som kan gjenvinnes.
  • I tilknytning til disse formålene drive aktivt informasjons- og holdningsskapende arbeid ovenfor befolkningen for å fremme kildesortering og oppnå lokale og nasjonale målsettinger. Videre arbeide for etablering av nettverk for mest mulig ombruk / gjenbruk
  • Arbeide for at ressursene i avfallet utbyttes best mulig og at restavfallet blir behandlet på en miljømesig riktig måte i tråd med konsesjonsvilkårene. VKR skal følge tillatelser og konsesjoner for driften av det interkommunale avfallssamarbeidet.
  • Utarbeide forslag til og følge opp felles avfallsplaner for Valdres-regionen i samarbeid med eierkommunene også hensynet til påregnelige konsekvenser av deres kommuneplaner
  • Utarbeide forslag til og fortløpende vurdere felles renovasjonsforskrifter samt felles gebyrregulativ.
  • Følge med i utviklingen og foreslå endringer i utførelsen av pålagte oppgaver, eierstruktur og annet i tråd med endringer i rammebetingelser for virksomhetsområdet.